Zoeken

Aanbieding: Prijs: Land: Locatie: Verblijf:  

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen
TOURIA DIVING Duikvakanties treedt op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en dienstverlener.
a) Opdrachtgever: diegene die voor zichzelf en/of (mede) reiziger(s) de reis bij TOURIA DIVING heeft geboekt.
b) Reiziger: deelnemer aan een reis die door TOURIA DIVING wordt georganiseerd.
c) Dienstverlener: een reisorganisatie hier of terplaatse, luchtvaartmaatschappij, hoteluitbater, duikcentrum, duikschool, duikstation, vervoerder terplaatse, enz.

Totstandkoming van de reisovereenkomst
a) Aanmelding: een aanmelding kan geschieden zowel telefonisch, schriftelijk als electronisch en komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door TOURIA DIVING. Bij een aanmelding verklaart de opdrachtgever namens de opgegeven (mede)reiziger(s) te handelen en is bij een boeking hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
b) Prijzen en offertes: tussentijdse prijswijzingen worden voorbehouden, indien hiervoor gegronde aanleiding bestaat b.v. ingeval van evidente vergissingen, prijswijzigingen door derden, ingrijpende koersveranderingen, lokale belastingen e.d. Indien van overheidswege de BTW-tarieven worden verhoogd, dan zal deze verhoging of door TOURIA DIVING na een gedane reservering of door de betrokkenen terplaatse worden doorberekend. TOURIA DIVING behoudt zich derhalve te allen tijde het recht voor om gepubliceerde prijzen te actualiseren.
c) Betalingen: na bevestiging van de gewenste reserveringen ontvangt client een boekingsformulier c.q. factuur, waarvan een deposito binnen 10 dagen dient te worden voldaan (pakketreizen 15%, seat only charter 50% en seat only lijndienst 100%). Enig restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek, d.w.z. vóór de door TOURIA DIVING bepaalde vervaldatum, te zijn voldaan. Indien de totale reissom niet binnen de gestelde termijn op de door haar aangegeven rekening is ontvangen, behoudt TOURIA DIVING zich het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Door aanbetaling of betaling van de op het boekingsformulier c.q. factuur vermelde reissom verklaart client zich accoord met de gegevens hierop vermeld. Reserveringen binnen 6 weken voor vertrek zijn bindend voor de opdrachtgever; het totale factuurbedrag dient dan ofwel binnen 8 dagen, ofwel onmiddellijk en zonodig telefonisch te worden voldaan. Na ontvangst van de totaalsom worden reisbescheiden circa een week voor vertrek toegestuurd. Afhankelijk van de omstandigheden liggen tickets ook wel tegen een vergoeding van € 15,00 p.p. op de vertrekdag bij de balie op Schiphol gereed. Dit wordt u ruim op tijd meegedeeld. De juiste vliegtijden staan op de voucher en het ticket vermeld. U dient minimaal 2 uur voor vertrek in te checken. U heeft recht op het meenemen van 20 kg bagage (met toestemming van de carrier: 10 kg extra uitsluitend voor duikuitrusting). U dient een geldig paspoort te hebben en draagt zelf verantwoordelijkheid voor een visum en bewijs van inentingen c.q. voor het zich houden aan douane-, deviezen en gezondheidsvoorschriften. Indien aan een duikprogramma wordt deelgenomen bent u ofwel in het bezit van een duikbrevet, een logboek en indien nodig een geldige medische verklaring waarin staat dat u fit bent om te duiken, ofwel deelnemer aan een duikcursus en kunt u te allen tijde een recente, geldige medische verklaring overleggen.
d) Klachten: indien u een specifieke klacht hebt, moet deze allereerst bij de betrokkene tegen wie de klacht is gericht, worden ingediend. Als de situatie ter plaatse niet wordt opgelost, neemt u contact op met (0031) 252-419267.

Annuleringsvoorwaarden
a) Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
b) Bij annuleringen vanaf boekingsdatum tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 25% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht.
c) Bij annuleringen binnen 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum wordt 50% in rekening gebracht.
d) Bij annuleringen binnen 4 tot 2 weken vóór de vertrekdatum wordt 75% in rekening gebracht.
e) Bij annuleringen binnen 2 weken vóór de vertrekdatum en de vertrekdatum zelf wordt 100% in rekening gebracht.
f) Wordt via TOURIA DIVING een annuleringsverzekering afgesloten, dan wordt de reissom te allen tijde 100% vergoed mits bij de annulering een geldige verklaring van een deskundige wordt overlegd waarom deze reis moet worden afgezegd (arts, politie, overheid), zie hiervoor de Voorwaarden verzekeringen. Uw boekingsfactuur geldt als polis.
g) Bij een reeds bevestigde boeking kan op verzoek van de opdrachtgever omboekingen worden verricht tot uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de reis. Hiervoor worden omboekingskosten van € 75,00 per persoon in rekening gebracht, evenals extra kosten die TOURIA DIVING moet maken. Omboekingen binnen 29 dagen vóór aanvang van de reis worden behandeld als annulering, waarvoor de hiervoor genoemde tarieven in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
TOURIA DIVING is gehouden te handelen in overeenstemming met de zorgvuldigheid van een goed huismoeder. Zij is verplicht de reis zo te leveren, dat deze de beloofde eigenschappen heeft en niet is belast met fouten die de waarde of deugdelijkheid van het in de overeenkomst genoemde teniet doen of substantieel verminderen, behoudens uitdrukkelijke overmacht. TOURIA DIVING is met name verantwoordelijk voor:
a) selectie van de dienstverleners en controle van de prestaties, beschrijving van de prestaties
b) verwerking van de aanmelding van de reis, organisatie, reservering en beschikbaarstelling van de prestaties, overeenkomstig de reisovereenkomst
c) afgifte en/of verzending van de reisbescheiden, vouchers en overige reispapieren, voorzover deze uitdrukkelijk voorwerp van de reisovereenkomst zijn.

TOURIA DIVING is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of door haar clienten, door welke oorzaak of gebeurtenis dan ook. Evenmin is TOURIA DIVING aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen. TOURIA DIVING is niet aansprakelijk voor het niet op tijd vertrekken van vliegtuigen en vervoer over weg en water of daaruit voortvloeiende onvoorziene kosten. Reizigers zijn zelf verplicht een goede reis- en bagage- en/of annuleringsverzekering af te sluiten met dekking van bovengenoemde onzekere factoren. Alle in de brochure en bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief de genoemde verzekeringen. Evidente fouten of vergissingen in de brochure, prijsbijlagen of een offerte binden TOURIA DIVING niet. De aansprakelijkheid van TOURIA DIVING is uitgesloten of beperkt op grond van wettelijke voorschriften, die op de prestaties rusten die door de dienstverlener dienen te worden geleverd, waarvan de aansprakelijkheid eveneens is uitgesloten of beperkt.
Alle gegevens die aan TOURIA DIVING met het oog op de afwikkeling van de offerte en/of de boeking ter beschikking worden gesteld zijn overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens beveiligd tegen misbruik. TOURIA DIVING treedt als bemiddelaar op. De reis- en andere voorwaarden van de dienstverlener waarvoor is bemiddeld, zijn bindend. Voorzover enige situatie niet door de voorwaarden van TOURIA DIVING of een dienstverlener is gedekt, geldt voor Nederlandse reizigers de Wet op de Reisovereenkomst uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland/Leiden onder het handelsregisternummer 28081131.

TOURIA DIVING Duikvakanties
Nassaustraat 206B
2161 RX Lisse
telefoon en fax 0252 419 267
mobile 0653 806 925.

E-mail: info@touria.nl
Website: www.touria.nl
Bankrekening ABN-AMRO no. 42.38.65.382